تمرین همزمان با مربی

تمرین ها برای افرادی که زانو درد یا کمر درد دارند

مناسب برای چربی سوزی و فرم دهی