برنامه تمرینی اختصاصی

برنامه های تمرینی با توجه ویژگی های فردی و شرایط شما مثل سابقه ی تمرینی ، رشته ی ورزشی ، سابقه ی آسیب دیدگی و… برای باشگاه با منزل توسط کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی و مربی بدنسازی طراحی میشود و همراه با آموزش حرکات برای شما ارسال میشود

فرم درخواست برنامه تمرینی